Welcome to Medical Tourism - Serbia

blue line
waterfall
blue line

plakat


Choose language

visit   Invitation
visit   2nd Announcement
visit   Online Registration
visit   Call for Abstracts
visit   Sponsors
visit   Download
visit   Congress Contact
visit   Gallery

Napomena:

Prijava naslova rada - ova do 16.04.2007. god.
Po prijavi bice prosledeno II obaveštenje
Svi abstrakti i izabrani radovi u celosti ce biti štampani u supplementu Srpskog Arhiva (medline)


Apstrakt

Naslov rada bez skracenica napisati BOLDOVANIM VELIKIM SLOVIMA;
• puna imena i prezimena autora (bez titula) indeksirana brojevima;
• zvanican naziv ustanova u kojima autori rade i mesto i to redosledom koji odgovara indeksiranim brojevima autora;
na dnu stranice navesti ime i prezime, kontakt-adresu, broj telefona, faksa i e-mail adresu jednog od autora radi korespondencije.

Kratak sadržaj rada obima do 250 reci.Tekst treba da ima sledecu strukturu: uvod, cilj rada, metod rada, rezultati i zakljucak.

Svaki od navedenih segmenata pisati kao poseban pasus koji pocinje boldovanom reci Uvod, Cilj rada, Metod rada, Rezultati, Zakljucak.

Kljucne reci. Ispod kratkog sadržaja navesti kljucne reci (od tri do šest). U izboru kljucnih reci koristiti Medical Subject Headings – MeSH (http://gateway.nlm.nih.gov).


Prevod na engleski jezik.

Naslov rada na engleskom jeziku NAPISATI BOLDOVANIM VELIKIM SLOVIMA.
Kratak sadržaj na engleskom jeziku (Abstract) treba da ima do 250 reci. Ispod apstrakta navesti kljucne reci (od tri do sest) (Key words).

Apstrakt na engleskom treba da ima sledecu strukturu: Introduction, Objective, Method, Results, Conclusion.
Svaki od navedenih segmenata pisati kao poseban pasus koji pocinje boldovanom reci.

Tekst rada kucati u programu za obradu teksta Word, latinicom, sa dvostrukim proredom, iskljucivo fontom Times New Roman i velicinom slova 12 tacaka (12 pt).
Sve margine podesiti na 25 mm, velicinu stranice na format A4, a tekst kucati sa levim poravnanjem i uvlacenjem svakog pasusa za 10 mm, bez deljenja reci (hifenacije).
Posle svakog znaka interpunkcije staviti samo jedan prazan karakter. Ako se u tekstu koriste specijalni znaci (simboli), koristiti font Symbol.

© 2006 - 2010 www.medical-tourism-serbia.com